ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ

  1. Η Εταιρεία Λόγγος Σταμάτης (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα την Περνού 34Β,Αφάντου – Ρόδος προκηρύσσει κλήρωση δώρου, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

  Ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής συμμετοχών ορίζετε η 15/12/2023 και λήξη η 10/01/2024.

  1. Η κλήρωση του δώρου αφορά τις αγορές άνω των 5€ από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://pramateftis.gr που θα περιέχουν έστω και ένα προϊόν ΒΑΠ ή Pespi και που θα έχουν γίνει εντός του προαναφερθέντος (υπό όρο 1) χρονικού διαστήματος. Τo δώρο τou νικητή είναι ένα playstation 5
  2. Η ως άνω κλήρωση θα διεξαχθούν στο Κατάστημα της Εταιρείας στις 15 Ιανουαρίου 2024.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των εργαζομένων στην Εταιρεία και της www.pramateftis.gr . Ως συμμετοχή στην κλήρωση λαμβάνεται κάθε ηλεκτρονική παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα https://pramateftis.gr που περιέχει έστω ένα προϊόν ΒΑΠ ή Pespi.
  4. Ο τυχερός της κλήρωσης θα ενημερωθεί τηλεφωνικά, στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχει δηλώσει στην www.pramateftis.gr .
  5. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα.
  6. Η υποχρέωση της www.pramateftis.gr προς παράδοση του δώρου σε νικητή παύει σε περίπτωση που αυτός, αν και ειδοποιήθηκε, δεν κατέστη δυνατό για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο του μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία ειδοποίησής του.
  7. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν ότι η www.pramateftis.gr ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες. Επίσης δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση ενός δώρου ή τμήματος αυτού.
  8. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η παραλαβή του δώρου συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του από την www.pramateftis.gr  για τους σκοπούς που αφορούν την οικεία κλήρωση. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην κλήρωση αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Νόμος 2472/1997 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας με την ιδιότητά της ως Υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Νόμο, κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά με τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση κάθε μίας κλήρωσης. Δε θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
  9. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην κλήρωση , της διάρκειας της και της ημερομηνίας διεξαγωγής της καθώς και της ανάκλησής της. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας. Τα ανωτέρω θα ανακοινώνονται στο (Όροι συμμετοχής σε κλήρωση δώρου) . Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Εταιρεία.
  10. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η απολαβή του δώρου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια της Ρόδου.